Logotyp

GoGenius för medarbetare

Medarbetarna möter företagets kunder i det dagliga arbetet. Därför har de en viktig roll i allt förändringsarbete som rör affärs- och kundnytta. Om ledningen har fattat ett beslut om en förändring som påverkar medarbetarna är det viktigt att de deltar aktivt i arbetet. På så sätt blir förändringen hållbar även på lång sikt.

Cheferna har ansvar för verksamhetens utveckling utifrån kund- och affärsnytta men det är först i samarbete med medarbetarna som det är möjligt att förändra och utveckla.
I GoGenius modul för medarbetare fokuserar vi därför i första hand på kunden.

Medarbetarnas förutsättningar att bidra

Medarbetarnas villkor i arbetet påverkar möjligheten att bidra till utvecklingen av verksamheten utifrån ett kundperspektiv. Eftersom medarbetarnas villkor i arbetet dessutom återspeglas i mötet med kund, har det direkt påverkan på ett företags affärer. I den här modulen ingår därför att se över arbetsmiljön för att den ledningsinitierade förändringen ska kunna ske ute i verksamheten, och i praktiken. Utgångspunkten för arbetet är företagskulturen där ett genus- och mångfaldsperspektiv är centralt för att alla ska kunna arbeta på lika villkor oberoende av till exempel könstillhörighet, ålder eller etnicitet.

Workshopar med medarbetarna

Medarbetarna får delta i olika workshopar ledda av sina chefer. Huvudsyftet är att förmedla kunskap och insikter om kultur. Med stöd av dessa kunskaper arbetar cheferna och medarbetarna fram aktiviteter för utveckling av den egna kulturen i relation till varandra och i relation till kunderna. Utifrån sin nya insikter tar de gemensamt fram en aktivitetsplan med konkreta aktiviteter utifrån ett kundnyttoperspektiv. Genomförandet och aktiveringen av strategin och aktivitetsplanen underlättas av GoGenius digitala processtöd GoHub. Ledningen kan följa förändringsarbetet i realtid och aktivt medverka till att strategierna verkligen genomförs på verksamhetsnivå.