Logotyp

GoGenius för HR och kommunikation

HR och kommunikation är viktiga strategiska partners för företagsledningen i allt förändringsarbete. I GoGenius granskar HR alla HR-processer så att de stämmer överens med hur företaget vill driva sina affärer. Även kommunikationen behöver granskas för att säkerställa att ledningens ambitioner når ut till alla medarbetare och kunder som är berörda av förändringsarbetet.

HR-funktionen

För att HR ska ha förutsättningar att vara en professionell partner för ledning och chefer, bör HR-processerna granskas utifrån hur företaget vill driva verksamheten. I GoGenius blir företagets kultur ingångsvärdet där till exempel kärnvärdena som ledningen vill att verksamheten ska präglas av, bör granskas utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv. Det är avgörande för att medarbetare och kunder ska kunna arbeta och ta del av verksamheten på lika villkor.

Processer som ingår i företagets kompetensförsörjning som rekryteringsprocesser, successionsprocesser och avvecklingsprocesser bör granskas. HR-strategier som till exempel innefattar företagets förädling av chefer där utvecklingsprogram eller utbildningar ingår, är särskilt viktiga. Det gäller såväl granskning av innehåll som hur urvalsförfarandet för att delta ser ut.

HR-funktionen har också en viktig roll i stöd till chefer i allt förändringsarbete. I GoGenius är det särskilt viktigt att de är väl insatta i vad arbetet ska bidra till samt hur kunskap om genus och mångfald kopplas till kultur utifrån förståelsen att kulturen driver företagets affärer.

Kommunikation

Hur ett företag kommunicerar har alltid stor betydelse – både internt och externt. I ett förändringsarbete är det särskilt viktigt att det som kommuniceras ger ledningen trovärdighet och stärker arbetet. Ett viktigt steg i GoGenius är att ledningen arbetar fram ett statement. Det ger ett tydligt svar på frågan varför förändringsarbetet ska genomföras som ingångsvärde för en kommunikationsstrategi.

I arbetet med GoGenius är en granskning av såväl bild som text ur ett genus- och mångfaldsperspektiv särskilt viktigt för att kommunikationen ska bli trovärdig. Det kan handla om styrdokument, internt och externt informationsmaterial, produktioner av exempelvis event och företagsinformation som t ex årsredovisningar. Granskningen behöver även omfatta val av underleverantörer och samarbetspartners, exempelvis kommunikations- och PR-byråer.