Logotyp

GoGenius för chefer

En önskad förändring är bara möjlig i det dagliga arbetet. Cheferna har ett viktigt ansvar för såväl medarbetarnas som verksamhetens utveckling. De är viktiga nyckelaktörer när det gäller att skapa förändring via GoGenius.

Chefsmodulen baseras på två perspektiv som är särskilt viktiga i förändringsarbetet: arbetsgivarperspektivet och kundperspektivet. I den här modulen tillägnar sig cheferna nya kunskaper, får nya insikter, upptäcker nya handlingsalternativ samt utvecklar sina förmågor att leda ett förändringsarbete på lika villkor – alltid med kundnytta som mål. I centrum står företagskulturen med ett integrerat genus- och mångfaldsperspektiv.

Arbetsgivarperspektiv 

Chefer har ett arbetsgivaransvar för utveckling av medarbetarna. De förväntas förädla sina medarbetares kompetens som en viktig del av företagets kompetensförsörjning. Med stöd av genusteoretisk forskning och kunskap om mångfald kan cheferna arbeta för att medarbetarna ska möta likvärdiga villkor i arbetet – oberoende av om de är kvinnor eller män, vilken ålder eller etnisk tillhörighet de har.

Kundperspektiv

Chefer har också ett ansvar för att ständigt arbeta för utveckling av affärsnyttan för kunderna tillsammans med medarbetarna. Kunskaperna om genusteori och mångfald som cheferna förvärvar genom GoGenius, stärker deras arbete med att bemöta och hantera kunder på ett likvärdigt sätt.

Workshopar, reflektioner och erfarenhetsutbyte

Cheferna deltar i workshopar där vi varvar kunskap med reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Vi hämtar exempel från vardagen på jobbet för att koppla teorierna till chefernas dagliga upplevelser. Före start och mellan respektive workshop får cheferna hemuppgifter för att lättare kunna omsätta nya kunskaper och insikter i handling. Vidare ingår ledarverktyg för stöd i rollen som ansvarig för både medarbetarnas och verksamhetens utveckling.

Medarbetarna involveras

Parallellt med arbetet inom chefsmodulen arbetar cheferna med utvecklingen av verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Även här står kundnyttan i centrum. Workshoparna skapar goda förutsättningar för att involvera och leda medarbetarna i förändringsarbetet. Det digitala aktiveringsverktyget GoHub fungerar som ett viktigt stöd i processen.
Läs mer om medarbetarmodulen.