Logotyp

Forskning & Utveckling

GoGenius har utvecklats i nära samarbete med våra kunder inom både näringslivet och den offentliga sektorn, och med den akademiska forskningen som grund. Vår processmodell kombinerar världsledande forskning med erfarenhetsbaserad kunskap från olika forsknings- och utvecklingsprojekt som vi både initierat och drivit.

GoGenius är en tjänsteinnovation som erbjuder ett helt nytt sätt att bedriva affärsutveckling. I egna forsknings- och utvecklingsprojekt har vi uppnått resultat som tydligt visar att affärs- och verksamhetsutveckling utifrån ett ledningsstyrt och normmedvetet ledarskap lönar sig. GoGenius baseras på beprövad erfarenhet och aktionsorienterad forskning som innebär att forskning och praktik går hand i hand. Innovationen har därför kunnat utvecklas i nära interaktion med användarna.

GoGenius överbrygger gapet

I en föränderlig värld ställs vi inför nya ledarutmaningar som innebär att vi måste arbeta med ledarskapsutveckling på ett nytt sätt. Många ledarskapsprogram undviker begrepp som makt, genus och förändringsmotstånd. Trots att vi vet att det är högst påtagliga inslag i chefers arbetsvardag. Nya managementmodeller och organisatoriska innovationer som utmanar det traditionella ledarskapet är därför prioriterade områden inom både näringslivet och offentlig sektor.

Rapporter kring näringslivets behov av ledarskapsutveckling pekar på ett stort behov av lättillgängliga och målgruppsanpassade tjänster kring genusmedvetet ledarskap kopplat till affärsutveckling. Gapet mellan näringslivets behov och den akademiska forskningens teoretiska modeller beskrivs inom forskningsvärlden med begreppet ”Death Valley”. Bristen på tillgängliga behovsanpassade processer och modeller är en flaskhals som bromsar upp en möjlig utveckling inom många olika typer av organisationer.

GoGenius överbrygger gapet och ger helt nya möjligheter till utveckling baserat på den senaste forskningen inom området. Inte minst tack vare vårt digitala verktyg GoHub som säkerställer en realtidskontroll över hela förändringsprocessen.

I våra möten med kunder studerar vi deras och marknadens behov. Vi följer trender och analyserar ”best practises” och den senaste forskningen. Vi tar med stort intresse del av alla rapporter och publikationer som ges ut inom olika branscher och sektorer. Allt för att kunna erbjuda dig som kund det absolut senaste för att du ska ligga millimetern före i vår konkurrensutsatta värld!

Vi investerar i ny kunskap

Vi samarbetar med de bästa forskarna, experterna och konsulterna inom vår specialnisch och publicerar kontinuerligt ny och aktuell kunskap både i rapport– och bokform. Allt för att kunna erbjuda ledningar och chefer faktaunderlag, förståelse och insikter för att fatta de rätta besluten. Samarbetet och projekten finns dokumenterade i rapporter som du kan ladda ner i PDF-form samt böcker som du kan beställa från Näringslivets Ledarskapsakademi och Adlibris.

Vår teoretiska utgångspunkt

Den vetenskapliga bas vi lutar oss mot i allt vårt arbete utgår från en kunskapssyn där samhället – och därmed organisationer – ses som socialt konstruerade. Människor skapar sin verklighet i samspel med andra. Det människor har skapat kan de också omskapa. Det förutsätter kunskap och reflektion kring rådande villkor på arbetsmarknaden, hur de har skapats och kan förändras genom handling. Vi tar fasta på att framtidens ledarskap kommer att handla om ett normkritiskt synsätt och förmågan att genomföra förändringar som ibland är oönskade.