Logotyp

GoGenius för affärsnytta

GoGenius flexibla processmodell är utarbetad utifrån många års erfarenhet och vårt arbete med forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår forskningsbaserade erfarenhet av förändringsarbete i såväl näringsliv som offentlig verksamhet, har genererat tillräckligt med fakta och resultat för att vi skall kunna påstå att ett kulturarbete där genus- och mångfaldsperspektivet är integrerat, skapar affärsnytta. I egna forsknings- och utvecklingsprojekt har vi uppnått resultat som tydligt visar att affärs- och verksamhetsutveckling utifrån ett ledningsstyrt och normmedvetet ledarskap lönar sig!

Företag är ofta bra på att arbeta fram det som ska styra verksamheten i form av mål, strategier och affärsplaner. Visionen, som handlar om vad som ska uppnås på längre sikt, är inte alltid lika väl kommunicerad. Detta trots att visionen oftast motiverar mer än själva målen.

I arbetet med GoGenius utgår vi från företagets vision som en energihöjare i förändringsarbetet. Vi agerar strategiskt bollplank åt företagsledningen, bistår i analysen av verksamheten för att identifiera förbättringspotentialer och medverkar i att utveckla en verksamhetsplan där jämställdhets- och mångfaldsarbetet ingår som ett naturligt och strategiskt viktig område.  

Vi uppehåller oss främst vid företagets kultur eftersom det är den som driver verksamheten via alla de normer och värderingar som styr människors handlingar. De verksamheter som lyckas skapa en inkluderande kultur är enligt forskningen mer lönsamma. Inte så konstigt med tanke på att det är människor som gör affärer!

GoGenius - En flexibel processmodell för affärsutveckling

Med ett genusperspektiv i alla led, även på marknadsavdelningen och inom säljkåren ökar förutsättningarna för att upptäcka nya marknader, förbättra bemötandet mot kunden och skapa nya innovativa lösningar för att möta kundernas behov. Och inte minst viktigt; ett målinriktat jämställdhetsarbete ger organisationen PR och mycket goodwill. Något som lett till att de verksamheter vi har arbetat med har blivit mer attraktiva som arbetsgivare, stärkt kundperspektivet, ökat sin innovationsförmåga och konkurrenskraft, samt förbättrat lönsamheten.

GoGenius fokuserar alltid på affärsnytta och processmodellen integrerar genus-och mångfaldsperspektivet i förändringsarbetet på ett unikt sätt. För att synliggöra att företag är präglade av olika maktordningar, har våra kunduppdrag alltid ett tydligt genus- och mångfaldsperspektiv. Vår erfarenhet är att ett målmedvetet jämställdhetsarbete även driver andra mångfaldsfrågor framåt.

Inom offentliga verksamheter har verksamhetsutvecklingen och arbetet med GoGenius bidragit till mer nytta för medborgarna, som exempelvis förbättrad kommunalservice samt en mer jämlik och jämställd landstingsvård.

GoHub säkerställer att strategin genomförs

All affärsutveckling förutsätter att de beslut som ledningen tar verkligen aktiveras och genomförs ute i verksamheten. Vi har därför i samarbete med vår partner Hubbster, utvecklat GoHub – ett digitalt verktyg som effektivt involverar och engagerar både chefer och medarbetare i aktiveringen av strategin.